Начало
      Гъби
     Лозова  плазмопара
     Столоно-образуващ ризопус
     Обикновена манатарка
    
Домашна гъба
     Полска печурка
     Керино ухо
     Сива копринка
     Същинска праханова гъба
     Обикновена пънчушка
      Водорасли
  
   Отдел червени водорасли
     Жилчеста филфора
     Прозрачен церамиум
     Ивичесто-белезникава
     порфира

    
Отдел кафяви  водорасли
     Коленчат сцитосифон
     Ветриловидна падина
     Космата цистозейра
    
Отдел зелени  водорасли
     Корава морска салата
     Водна мрежа
     Перест бриопсис
    Клас двусемеделни
   
Семейство лютикови
     Кукуряк
     Полска челебитка
     Обикновена ралица
     Обикновен повет
     Пълзящо лютиче
     Пролетно жълтурче
     Пролетен гороцвет
     Синя кандилка
  
  Семейство брястови
     Полски бряст
 
  Семейство черничеви
     Бяла черница
    Семейство букови
     Обикновен кестен
     Обикновен бук
     Цер
    Кукурякът се показва над земята твърде рано през пролетта. В по-ниските и по-топлите места се надига из храсталаците и редките гори и по поляните сред тях още през февруари - март, а през меки и безснежни зими - дори през декември - януари. Колкото по-високо обаче се изкачва по склоновете на предпланините и планините (кукурякът стига и до буковия пояс) , толкова по-късно се отварят цветовете му - понякога дори през май.
Кукурякът е многогодишно тревисто растение с късо, почти черно коренище. От него всяка година израства само по едно изправено жълто-зелено цветоносно стъбло, високо до 40 (рядко повече) см. То е разклонено и е с листа само на върха, а в основата е обвито с няколко продълговато яйцевидни тъмни люспи. Цветовете на кукуряка са големи, с диаметър от 4 до 7 см, жълто-зелени, полукълбовидни, ароматни, обикновено по 2 - 4 на всяко стъбло. Те са с правилен околоцветник, който е съставен от 5 свободни венчевидни чашелистчета. Самите венчелистчета - десетина на брой, са видоизменени в малки фуниевидни нектарници, които са разположени в основата на венчевидните чашелистчета. Тичинките както при всички лютикови са многобройни, с жълтеникавобели едри прашници. А плодниците са 3 - 8, зелени, само в основата сраснали. От тях след опрашването се развива плодът, съставен от 3 - 8 продълговати плодчета-мехунки, всяко завършващо с дълго носче
   
Наскоро след като стъблото израсне от обвивката, в основата му се показва и единственият приосновен лист на кукуряка. Той е с дълга дръжка и кожеста петура, почти до основата длановидно разделена на 7 - 10 широко ланцетни и напилени по ръба дяла, дълги до 15 см. Този лист продължава да живее и след като цветоносното стъбло загине, запазва се зелен през зимата и доживява до израстването на новия лист през следващата пролет.

Кукуряк
    Стъбловите листа са подобни на приосновния лист, но са по-малки и с по-къси дръжки.
    В по-стари времена кукурякът се славел като билка срещу много болести и по хората, и по домашните животни. За лечение използували коренищата му (заедно с корените) , които изваждали рано напролет или през късна есен. С тях лекували болести на сърцето, възпаление на гръбначния мозък, менингит, туберкулоза, нервни болести и още какви ли не други болести, а сварени в оцет, ги използували против пърхот и за укрепване на косъма, за промивка на гнойни рани и т.н. По-късно официалната медицина потвърдила само някои от лечебните свойства, които приписвали на кукуряка народните лечители. Установено било, че в коренищата и в корените му се съдържат вещества, които активизират дейността на сърцето, действуват пикочогонно, слабително и нервоуспокоително. Тези вещества са обаче силно отровни и затова кукурякът може да се използува като лечебно растение само под лекарски контрол.
    Кукурякът е медоносно растение. През най-ранна пролет, когато има малко други цъфтящи растения, неговите богати на нектар и на цветен прашец цветове са отлична паша за пчелите. А е и красиво рано цъфтящо растение, което лесно се отглежда. Вие ще можете да се радвате на ранния му цъфтеж и на ароматните му цветове още през следващата пролет, ако през есента извадите коренища и веднага ги засадите на избраното място.